07 november 2018, Levensmiddelenkrant

Jumbo moet in België laagsteprijsgarantie hanteren

NIEUWVEEN - Colruyt kan het zich permitteren om haar prijzen te verlagen na de komst van Jumbo in België. Zij kan echter beter investeren in de uitstraling van haar winkels. Dit zegt Erik Hemmes van Retail Advies. Levensmiddelenkrant vraagt hem en Edward Buitelaar, eigenaar van Retail Adviesbureau Nederland, om hun licht te laten schijnen op een prijsoverzicht van twintig vergelijkbare producten bij Jumbo en Colruyt.

Het prijsoverzicht werd samengesteld in samenwerking met Thijs van der Tuin van Inprijsverhoogd.nl en het Belgische Gondola Magazine. Hemmes en Buitelaar gaan niet alleen in op hethuidigeprijsverschil tussen beide formules. Zij geven ook hun bespiegeling op het te verwachten prijsbeleid van Colruyt en Jumbo, als de Veghelse keten eind 2019 haar eerste Belgische supermarkten opent.

Lager prijsniveau

Buitelaar reageert als eerste op het twintig levensmiddelen bestaande boodschappenmandje. ''Van de 20 producten uit dit mandje, zijn er 13 goedkoper bij Jumbo en 7 duurder, analyseertderetaildeskundige desgevraagd. Dat het merendeel van de producten goedkoper is bij de Veghelse formule ligt in de lijn van mijn verwachtingen. De prijzen voor levensmiddelen liggen overall gezieninNederland namelijk op een beduidend lager niveau dan in België. Kanttekening is wel dat een deel van de prijsafwijkingen wordt veroorzaakt door verschillen in btw en accijnzen tussenbeidelanden. Het lagere totale prijskaartje van Jumbo bevestigt de resultaten van recent onderzoek van Nielsen, waaruit blijkt dat de levensmiddelenprijzen in België ruim 10% hoger liggen danin Nederland.''

Even duur

Volgens Hemmes kan op basis van het totale prijskaartje van het boodschappenmandje juist in grote lijnen worden geconcludeerd ''dat Colruyt even duur of goedkoop is als Jumbo''.''Als jedeprijzen van alle producten bij elkaar optelt, dan kost het mandje bij Jumbo € 56,88 en bij Colruyt € 57,06. In totaliteit is Colruyt dus 18 eurocent, ofwel 0,3%duurder.Opvallendisdatallemerkartikelen bij Jumbo goedkoper zijn bij Colruyt. Uitzondering hierop zijn de verzorgings- en reinigingsproducten Dove Bath (6,65 euro bij Jumbo en 5,55 euro bij Colruyt,red.)enCillitBangPowerCleaner (2,99 bij Jumbo en 2,69 bij Colruyt, red). Om nog een beter beeld te krijgen van het huidige prijsverschil tussen beide formules, zou nog wat meer gekekenkunnenwordennaarhetprijskaartje vanversproducten. Nu zijn alleen brood, champignons en eieren meegenomen. Vers is goed voor 50% van de omzet in Nederland.''

Magazijnachtige uitstraling

Qua inrichting en uitstraling van haar supermarkten onderscheidt Jumbo zich op dit moment duidelijk van Colruyt, zo beklemtoont Hemmes. ''Terwijl discounters als LidlenAldiinBelgiëwinkelvernieuwingen hebben doorgevoerd, lijkt Colruyt vast te houden aan de magazijnachtige uitstraling van haar vestigingen. Zij lijkt te weinig met de upgrading in retail meetegaan.Dehuidigeinrichting van de Colruyt-formule zou in Nederland niet aanslaan. Naar mijn weten maakt Colruyt op dit moment een behoorlijk rendement. Zij zou het zich daarom kunnenveroorlovenomhaarprijzen teverlagen na de komst van Jumbo. Ik denk echter dat zij beter kan investeren in de verzorging en uitstraling van haar winkels en in haar personeel. Wat dat betreft zouColruytnaaralleaspecten vanhaar formule moeten kijken. Het bieden van toegevoegde waarde levert naar mijn overtuiging meer klanten op dan een extra focus op de prijs.'' Buitelaar onderschrijftdit.''Netalsveel andereBelgische supermarkten hebben de Colruyt-vestigingen inderdaad een gedateerde uitstraling. Daarom lijkt Jumbo het op uitstraling en winkelbeleving te winnen vanColruyt.Anderzijds zaldeVeghelseformule pas succesvol zijn in België als zij er een ‘significant aantal’ winkels kan openen. Pas dan is Jumbo een partij van betekenis en kanzijhetBelgischesupermarktlandschapveranderen.''

Kwantumkortingen

De aantallen waarin consumenten specifieke producten kopen bij Jumbo en Colruyt kunnen volgens Hemmes mede de prijs van het totale boodschappenmandjebepalen.''Colruythanteert,integenstellingtotJumbo, kwantumkortingen die artikelen voordeliger kunnen maken. Bij specifieke wijnsoorten rekent de Belgische formule 20% korting vanaf zes flessen.Bijdiepvriesgroentenonderheteigen merkénvan het Boni-label kunnen klanten vanaf drie verpakkingen rekenen op 15% korting. Wat Colruyt doet met kwantumkortingen lijkt een beetje opdeaanpakvanNettorama.Laatstgenoemde formulevoert dezekortingen echter grootschaliger door rond 1500 van de in totaal 6.000 producten.''

Grote kracht

Naar de overtuiging van Buitelaar doet Jumbo er bij haar entree op de Belgische markt verstandig aan om vast te houden aan de formule-uitgangspunten, waarmee zijinNederlandsuccesheeft:debesteservice, het grootste assortiment en de laagsteprijsgarantie. ''Dit is de kracht van Jumbo en deze zal zij ook in België gaan inzetten. Toen Albert Heijnjarengeledenhaareerstewinkelsopendebij onze zuiderburen, hanteerde zij dezelfde prijzen als in Nederland, inclusief de bonusaanbiedingen. Deze prijzen werden wel aangepast voor de accijnzen enbtw.ColruytisinBelgiëgeenprijsleider, maar een prijsvolger. De supermarktketen verandert haar prijzen op basis van de prijsaanpassingen bij concurrerende formules. Colruyt past deze lokaalaanopbasisvandespecifiekeconcurrentie in het marktgebied van een Colruyt-vestiging. Het is duidelijk dat Colruyt bij de komst van Jumbo in België haar prijzen zal moetenaanpassen,ofwelverlagen.DeBelgischeketen zaldit dan ook zeker gaan doen in de marktgebieden waar de Veghelse formule actief wordt. Dit zal de marges van Colruyt onder druk zetten. Niet alleenColruytalsmarktleider, maarookde tweeanderespelers uit de Belgische supermarkttop 3, Delhaize en Carrefour, zullen denk ik last gaan krijgen van Jumbo.''

Every day low pricing

Hemmes verduidelijkt welke prijsstrategie Jumbo volgens hem het beste kan toepassen op de Belgische markt. ''Naar mijn weten hanteert Jumbo landelijkopditmomentvijfprijspakketverschilleninNederland. Jumbo is een every day low princing-formule, die uit noodzaak toch wekelijkse, vierwekelijkse, driemaandelijkse en halfjaarlijkseprijsactiesvoertomdesupermarkten spannend tehoudenvoor klanten. De vraag is of Jumbo puur met edlp in België kan starten. In Nederland is het actiepercentage rond de 20%. Het zou mij echternietverbazenalsditpercentage bij onzezuiderbureneerder hoger dan lager ligt. Jumbo is in Nederland voordeliger dan AH en laatstgenoemde formule is in België al concurrerend met Colruyt.''JumbozouzijnBelgischeprijspakketkeuzedaarom kunnenafstemmen op een combinatie van AH en Colruyt. Bij de start zou ik als Jumbo echter gaan voor één prijs in heel België.Ineenlaterstadiumkan zijlokaal enregionaal gaanvariëren zoals dat bij ons gebeurt.''

Bron: Levensmiddelenkrant

Interested?

Try IPV data now

Get in touch